MSc

Fizika mesterképzési szak

 1. A képzés célja olyan fizikusok képzése, akik alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek kísérleti tanulmányozására, azok elméleti értelmezésére és jártasak az informatika fizikát érintő területein. Magas színvonalon képesek üzemeltetni a fizikai törvényeken alapuló eljárásokra és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott berendezéseket. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
 2. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
  • a modern fizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát
  • a fizika alkalmazott elméleti, kísérleti, illetve számítógépes módszereit
  • a matematika és az informatika fizikát érintő területeit
  • a tudományos kutatás, önképzés és kommunikáció alapvető módszereit
 3. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére,
  • alap-, ill. alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódásra
  • a fizikai törvényekre és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott ipari, informatikai és mérési rendszerek magas színvonalú üzemeltetésére
  • az informatika fizikát érintő szakterületeinek művelésére
  • rendszeres szakmai önképzéssel új tudományos eredmények feldolgozására és munkájuk során ezek alkotó módon való alkalmazására
  • kísérletek tervezésére, kivitelezésére és kiértékelésére
  • a fizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémák megfogalmazására
  • a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével önálló és irányító munkakörök betöltésére a fizika tudományos eredményeit vagy módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás, környezetvédelem stb.)
 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles fizikus
 5. A végzettség szintje: mesterképzési szak (MSc)
 6. Az ajánlott tanterv szerinti képzési idő, megszerzendő kreditek:
  • félévek száma: 4
  • a kontaktórák száma: 1450
  • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120
 7. Az előzményként elfogadott alapszakok, valamint a kritérium ismeretkörök és kreditértékek:
  • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: fizika alapképzési szak (BSc)
  • a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, ill. kreditkövetelmények, az erre vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása:
 8. Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
  • kémia
  • környezettudomány
  • villamosmérnök
  • vegyészmérnök
  • gépészmérnök
  • mechatronikai mérnök
  • anyagmérnök
  • mérnöki informatika - műszaki informatika
  • a természettudományi képzési terület egyéb szakjai és
  • a matematika a fizika tanári szakirány szakmai moduljával.
 9. A fizikus mesterképzésbe való felvétel szükséges feltétele, hogy a jelentkező az alábbi tárgykörökben összesen legalább 65 kreditnyi, külön-külön pedig legalább a megadott kreditpontszámnak megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált ismeretanyaggal rendelkezzen. Szintén ezen feltételek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a PTE kreditátviteli bizottsága elfogad

  Fizika Matematika/Informatika Egyéb természettudományos ismeretek
  Fizika
  Fizikai kémia
  Elektronika
  Műszaki fizika
  Matematika
  Informatika
  Programozás
  Számítástechnika
  Kémia
  Anyagtudomány
  Nukleáris, környezetvédelmi ismeretek
  Mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika
  legalább 20 kredit legalább 18 kredit (ebből matematika legalább 10 kredit) legalább 15 kredit
  A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 10. Fizikus mesterszak felvételi témakörök 2009
 11. Fizikus MSc szakirányok a Pécsi Tudományegyetemen:
  • Informatikus fizika szakirány
  • Alkalmazott fizika szakirány

  (A szakirányok részletes tartalma megtalálható a mintatervben.)
 12. Elvárt idegennyelv-ismeret:
  A mesterfokozat megszerzésének (az MSc diploma kibocsátásának) feltétele államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges angol nyelvből.
  A BSc diplomát szerzetteknél a diploma kiadásának feltétele C típusú középfokú nyelvvizsga megszerzése. Amennyiben a nyelvvizsgát angol nyelvből szerezte meg, további nyelvvizsga megszerzését nem írjuk elő, de a lehetősége biztosított.
  Az idegennyelv-oktatást a PTE Bölcsészettudományi Karának Idegen Nyelvi Lektorátusa biztosítja; az áthallgatás intézményi szinten koordinált és szabályozott. A középfokú nyelvvizsgához heti 4 órás általános nyelvi képzés javasolt. Többek között angol nyelvből a Pécsi Tudományegyetemen bármely fokon állami nyelvvizsga tehető.
 13. A képzéssel kapcsolatos további információk:

  Szakmai tájékoztatás

  Dr. Korpa Csaba
  tanszékvezető, egyetemi tanár
  E-mail: korpa [k] fizika [p] ttk [p] pte [p] hu
  Cím: 7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  Postai cím: 7604 Pécs Pf.: 266.
  Telefon.: (72) 503600 - mellék: 4399, Fax: (72) 501571